در این تحقیق ابتدا با انجام واکنش کلریناسیون و کلروسولفوناسیون در فاز حلالی بر روی پلی اتیلن، الاستومر پلی اتیلن کلره و کلروسولفونه تولید شد. آزمایشهای کیفی و کمی مختلفی برای بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی الاستومر پلی اتیلن کلروسولفونه انجام شد. الاستومر سنتز شده فوق، بر طبق فرمولاسیون های مختلف آمیزه کاری و پخت گردید پس از تست های رئومتری و مکانیکی در هر بار پخت، فرمولاسیون مناسب نهایی انتخاب گردید. نتایج تست های انجام شده بر روی لاستیک حاصل از الاستومر فوق، استحکام حدود ۲۰MPa و درصد تغییر طول حدود ۴۰۰% و سختی حدود ۷۵Shore A را نشان می دهد.